Bytové družstvo Rotavská

Převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Rotavská

Poslední aktualizace: 12.11.2018

Převod družstevního podílu je upraven ve stanovách družstva – zejména v čl. 18 a následujících. Spolu s převodem družstevního podílu vzniká nárok na nájem bytu. Náležitosti spojené s nájmem jsou uvedeny rovněž ve stanovách družstva, zejména v čl. 29-46.

POSTUP PŘI PŘEVODU

 • Převádějící uhradí poplatek za převod družstevního podílu, který činí 5 000 Kč a je splatný na účet BD Rotavská 170067339/0800 nejpozději ke dni převzetí bytu, pod variabilním symbolem daného bytu (stejný jako pro platby měsíčních záloh) s uvedením účelu platby. (při převodu družstevního podílu na rodinného příslušníka činí poplatek 1 000 Kč.)
 • Převádějící zašle správcovské firmě na E-mail korbel@korbelfc.cz tyto údaje:
  1. Adresa bytové jednotky
  2. Číslo bytové jednotky
  3. Číslo garážového stání, je–li součástí nájmu

Údaje o převádějícím (údaje o převádějících v případě, že družstevní podíl je součástí SJM )

 1. Jméno, příjmení a rodinný stav
 2. Datum narození
 3. Adresu trvalého pobytu
 4. Číslo účtu pro převod peněz od nabyvatele
 5. Částka za převod (lze upravit zvláštním dokumentem)

Údaje o nabyvateli (údaje o nabyvatelích v případě že družstevní podíl bude součástí SJM)

 1. Jméno a příjmení a rodinný stav
 2. Datum narození
 3. Adresu trvalého pobytu
 4. Vyplněný evidenční list včetně spolubydlících

Případně podrobnosti si správcovská firma vyžádá od převádějícího.

 • správcovská firma připraví všechny dokumenty včetně příloh v potřebném počtu kopií a předá je převádějícímu.
 • Dokumenty o převodu musí být podepsány převodcem, nabyvatelem, zástupci BDR, zástupci MČ Praha 13. U některých dokumentů je nutný úředně ověřený podpis.
 • Předání bytu probíhá za přítomnosti zástupcem správcovské společnosti nebo představenstva BDR. Při předání bytu dojde k vyplnění zápisu o předání a převzetí bytu (vyplní se stavy měřidel). Převod elektroměru si musí zajistit každý sám.
 • Na požádání správcovská společnost připraví vyúčtování a potvrzení o bezdlužnosti pro převádějícího.

Vzorové dokumenty ke stažení ZDE . Smlouvy nevyplňujte. Vyplňte pouze dokument BDR-Nový-najemce…..doc.

Převod urychlí osobní předávání dokumentů správcovské společnosti (ne prostřednictvím např. České pošty). Celý převod trvá obvykle jeden měsíc, za předpokladu dodání správných údajů.

Smlouvy jsou vzorové a jiné nebudou akceptovány.