Bytové družstvo Rotavská

Náhradní členská schůze

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Rotavská, družstva, se sídlem Praha, Jaroslava Foglara 1332, PSČ 15500, IČO 26432722,

která se bude konat 23. 6. 2022 od 19:00 hod.

ve Sportovní hale Lužiny, ulice Bellušova 1877, Praha 13-Stodůlky

Představenstvo svolává členskou schůzi s tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů členské schůze – předsedající, zapisovatel, ověřovatelé.

 3. Schválení programu členské schůze.

 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2021.

 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2021.

 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2021.

 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a výsledku hospodaření za rok 2021.

 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2021 a část roku 2022, její projednání a schválení.

 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2021 a část roku 2022, její projednání a schválení.

 10. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2022-2023 z tzv. fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy a investice).

 11. Diskuze.

 12. Závěr.

Petr Opěla v.r., MUDr. Luděk Hána v.r.,

předseda představenstva místopředseda představenstva

Prezence: 18,30 hod. – 19,00 hod.

Plnou moc a ostatní dokumenty (Úplné znění stanov s vyznačenými návrhy změn, Účetní závěrku za rok 2021, Plán investic na období 2021/22 apod.) je možné si stáhnout na webu družstva: www.bdrotavska.cz, a dále jsou k nahlédnutí rovněž osobně po předchozí domluvě se zástupcem správy, panem Ing. Rostislavem Korbelem, korbel@kobrelfc.cz. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

PODKLADY NA SCHŮZI

Datum poslední aktualizace: 7.6.2022