Bytové družstvo Rotavská

Náhradní členská schůze

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Rotavská, družstva, se sídlem Praha, Jaroslava Foglara 1332, PSČ 15500, IČO 26432722,

která se bude konat 23. 6. 2021 od 19:00 hod.

ve Sportovní hale Lužiny, ulice Bellušova 1877, Praha 13-Stodůlky.
S velkou pravděpodobností budou ještě platit protiepidemická opatření – například respirátory/nanoroušky, rozestupy, potvrzení, že: i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, iii) byl mu vystaven certifikát MZdr ČR o provedeném očkování, pokud od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dnů, nebo nejméně 14 dnů v případě jednodávkového schématu nebo iv) prodělal před nejvýše 180 dny laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

Bude aktualizováno na webu družstva v den schůze.

Představenstvo svolává náhradní čl. schůzi s tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů členské schůze – předsedající, zapisovatel, ověřovatelé.

 3. Schválení programu členské schůze.

 4. Schválení změny stanov bytového družstva.

 5. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2020.

 6. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2020.

 7. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2020.

 8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a výsledku hospodaření za rok 2020.

 9. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2020 a část roku 2021, její projednání a schválení.

 10. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2020 a část roku 2021, její projednání a schválení.

 11. Volba nových členů a náhradníků do představenstva družstva.

 12. Volba nových členů a náhradníků do kontrolní komise družstva.

 13. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2021-2022 z tzv. fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy a investice).

 14. Navýšení příspěvků do tzv. fondu oprav (příspěvků na dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice).

 15. Diskuze.

 16. Závěr.

Petr Opěla v.r.,
předseda představenstva

MUDr. Luděk Hána v.r.,
místopředseda představenstva

Prezence: 18,30 hod. – 19,00 hod.

Plnou moc a ostatní dokumenty (Úplné znění stanov s vyznačenými návrhy změn, Účetní závěrku za rok 2020, Plán investic na období 2020/21 apod.) je možné si stáhnout na webu družstva: www.bdrotavska.cz, a dále jsou k nahlédnutí rovněž osobně po předchozí domluvě se zástupcem správy, p. Ing. Rostislavem Korbelem, korbel@kobrelfc.cz. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Přílohou pozvánky je návrh na změnu stanov Bytového družstva Rotavská, družstva /na nástěnkách a adrese  http://www.bdrotavska.cz/wp-content/uploads/s.pdf

POZVÁNKA A PLNÁ MOC KE STAŽENÍ

PODKLADY PRO SCHŮZI

NÁVRH NOVÝCH STANOV

 

Datum poslední aktualizace: 8.6.2021