Bytové družstvo Rotavská

Členská schůze 2024

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Rotavská, družstva, se sídlem Praha, Jaroslava Foglara 1332, PSČ 15500, IČO 26432722,

která se bude konat 5. 6. 2024 od 16:30 hod.

v kavárně O Café, Červeňanského 2843/19, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Představenstvo svolává členskou schůzi s tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů členské schůze – předsedající, zapisovatel, ověřovatelé.

 3. Schválení programu členské schůze.

 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2023.

 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2023.

 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2023.

 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a výsledku hospodaření za rok 2023.

 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2023 a část roku 2024, její projednání a schválení.

 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2023 a část roku 2024, její projednání a schválení.

 10. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2024-2025 z tzv. fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy a investice).

 11. Schválení mimořádných odměn.

 12. Diskuze.

 13. Závěr.

Petr Opěla v.r.,
předseda představenstva

MUDr. Luděk Hána v.r.,
místopředseda představenstva

Prezence: 16,00 hod. – 16,30 hod.

Plnou moc a ostatní dokumenty (Účetní závěrku za rok 2023, Plán investic na období 2024/25 apod.) je možné si stáhnout na webu družstva: www.bdrotavska.cz, a dále jsou k nahlédnutí rovněž osobně po předchozí domluvě se zástupcem správy, panem Ing. Rostislavem Korbelem, korbel@kobrelfc.cz. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

PODKLADY KE STAŽENÍ

Datum poslední aktualizace: 20.5.2024