Bytové družstvo Rotavská

ČLENSKÁ SCHŮZE 2023

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Rotavská, družstva, se sídlem Praha, Jaroslava Foglara 1332, PSČ 15500, IČO 26432722,

která se bude konat 7. 6. 2023 od 16:30 hod.

v kavárně O Café, Červeňanského 2843/19, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Představenstvo svolává členskou schůzi s tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba orgánů členské schůze – předsedající, zapisovatel, ověřovatelé.

 3. Schválení programu členské schůze.

 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2022.

 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2022.

 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2022.

 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a výsledku hospodaření za rok 2022.

 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2022 a část roku 2023, její projednání a schválení.

 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2022 a část roku 2023, její projednání a schválení.

 10. Volba členů a náhradníků do představenstva družstva.

 11. Volba členů a náhradníků do kontrolní komise družstva.

 12. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2023-2024 z tzv. fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy a investice).

 13. Optimalizace správy finančních prostředků.

 14. Diskuze.

 15. Závěr.

Petr Opěla v.r., MUDr. Luděk Hána v.r.,

předseda představenstva místopředseda představenstva

Prezence: 16,00 hod. – 16,30 hod.

Plnou moc a ostatní dokumenty (Účetní závěrku za rok 2022, Plán investic na období 2023/24 apod.) je možné si stáhnout na webu družstva: www.bdrotavska.cz, a dále jsou k nahlédnutí rovněž osobně po předchozí domluvě se zástupcem správy, panem Ing. Rostislavem Korbelem, korbel@kobrelfc.cz. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

POZVÁNKA NA SCHŮZI

PODKLADY NA SCHŮZI

Datum poslední aktualizace: 22.5.2023