Bytové družstvo Rotavská

Pozvánka náhradní ČS 2018

Poslední aktualizace: 11.7.2018

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI (zde)

která se bude konat 14. 6. 2018 v 19:00

ve SPORTOVNÍ HALE BELLUŠOVA, Bellušova 1877/68, 155 00 Praha 13

S tímto programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel, ověřovatelé.
 3. Schválení programu členské schůze.
 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017.
 5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2017.
  Výkaz zisku a ztráty
  Rozvaha
  Příloha k účetní závěrce
  DPPO
 6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2017.
  KK na ČS uvede, že doporučuje schválit účetní závěrku.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
 8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2017 a část roku 2018, její projednání a schválení.
 9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2017 a část roku 2018, její projednání a schválení.
 10. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 2018-2019 z tzv. fondu oprav (dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice).
 11. Doplňková volba nových členů a náhradníků do orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise.
 12. Diskuze