Bytové družstvo Rotavská

Nájem – úroky z prodlení

V souvislosti se změnou legislativy od 1. ledna 2014 už nebude dluh na nájemném sankcionován poplatkem z prodlení, ale úroky z prodlení. Od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení dle zákona odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů (aktuálně 8,05%). Nadále však může pronajímatel bytu požadovat poplatek z prodlení za dluh na úhradě plnění spojených s užíváním bytu (služby a dodávka energií).

Datum poslední aktualizace: 3.4.2014